Vedtægter

Love og vedtægter for
Firmaidræt Ikast
stiftet 14. maj 1966

§ 1. Foreningens navn:

Foreningens navn er Firmaidræt Ikast

 

§ 2. Foreningens hjemsted:

Foreningen er hjemmehørende i Ikast-Brande Kommune.

 

§ 3. Foreningens formål:

Foreningens formål er, gennem arbejdspladsen og familien og andre fællesskaber, at stimulere interessen for samvær, idræt, motion samt sundhedsfremmende aktiviteter.

 

§ 4. Organisationsforhold:

Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidrætsforbund og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love og vedtægter samt retningslinier.

 

§ 5. Medlemskab:

5.1. Foreningen, der er åben for alle, optager medarbejdere samt disses familier fra firmaer, brancher og andre fællesskaber. Ved familier forstås: Ægtefæller eller samlevere og deres børn, under forudsætning af, at de har samme postadresse.

5.2. Endvidere optages personer som enkeltmedlemmer til individuelle- og holdidrætter.

5.3. Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål

§ 6. Udmeldelse:

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsen og træder i kraft ved modtagelsen af en bekræftelse herfra.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling:

7.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med 14 dages varsel.

Dagsordenen skal mindst indeholde de følgende punkter:

  • 1. Valg af dirigent.
  • 2. Bestyrelsens beretning.
  • 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • 4. Indkomne forslag.
  • 5. Godkendelse af næste års budget.
  • 6. Valg i henhold til lovene.
  • 7. Eventuelt.

7.2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før mødet.

7.3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.4. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan begæring skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel vedlagt dagsorden.

 

§ 8. Afstemninger:

8.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i love og vedtægter.

8.2. Alle medlemmer har stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

8.3. Kun fremmødte har stemmeret.

8.4. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot 1 medlem kræver det

8.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.2., kan komme til afstemning. Dette gælder ikke ændrings-     forslag, der kan fremsættes på mødet.

8.6. Forslag til behandling og beslutning kan ikke afgøres under pkt. eventuelt.

8.7. Medmindre andet udtrykkeligt vedtages på generalforsamlingen, eller er nævnt andet sted i lovene, træder et forslag i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

§ 9. Valg:

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer

9.3. På lige år vælges 2 medlemmer og på ulige år vælges 3 medlemmer.

9.4. Til bestyrelsen vælges 1 suppleant.

9.5. Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Disse er skiftevis på valg hvert år.

9.6. Alle valg gælder for 2 år ad gangen

§ 10. Bestyrelsen:

10.1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med afdelingerne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formanden eller næstformanden er til stede.

10.2. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Et medlem af bestyrelsen kan kræve skriftlig afstemning.

10.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

10.4. Bestyrelsen bemyndiges til på foreningens vegne, at ansætte en person udenfor bestyrelsen til varetagelse af kassererfunktionen

 

§ 11. Øvrige udvalg:

11.1. Bestyrelsen kan nedsætte og opløse udvalg til løsning af særlige arbejdsopgaver.

11.2. Hertil kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og idrætsudvalg.

 

§ 12. Medlemspligter:

12.1. Foreningens medlemmer, klubber og hold er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidrætsforbund vedtagne love, vedtægter og retningslinier.

12.2. Efter foreningens anvisninger, påhviler det klubber og hold, at afgive indberetning om medlemstal, herunder navn, fødselsdag og år. Ændringer i kontaktadresser skal omgående meddeles foreningen.

12.3. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte hold fra deltagelse i de løbende turneringer og aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden.

 

§ 13. Tegningsret:

13.1. Foreningen tegnes af formanden. Fuldmagter kræver, for at være gyldige, underskrift af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

13.2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

13.3. Foreningen hæfter kun med sin formue og bestyrelsen samt øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for eventuel gæld i       foreningen.

 

§ 14. Kontingenter:

14.1. Aktivitetskontingenter indstilles af de enkelte afdelinger og godkendes af bestyrelsen.

14.2. Bestyrelsen fastsætter kontingent, for passivt medlemskab, for det føl- gende år, efter generalforsamlingen.

14.3 Alle kontingenter er forfaldne ved præsentation.

 

§ 15. Regnskab og revision:

15.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal indeholde et driftsregnskab og en status.

15.2. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen.

15.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest 8 dage før generalforsamlingen.

15.4. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

15.5. Revisionen skal foretages ud fra god regnskabsskik og revisorerne kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.

 

§ 16. Eksklusion:

16.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid, med øjeblikkelig varsel, ekskludere medlemmer og klubber, der ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinier, eller udviser grov usportslig optræden ved stævner og turneringer.

16.2. Ligeledes kan et flertal i bestyrelsen ekskludere medlemmer af bestyrelsen, hvis disse arbejder til skade for foreningen.

16.3. Den eller de ekskluderede, kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de også   har adgang.

16.4. Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.

 

§ 17. Vedtægtsændringer:

17.1. Forslag til ændringer i love og vedtægter kan indstilles af såvel bestyrelse, afdelinger og medlemmer.

17.2. Til gyldig beslutning om ændringer, kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

17.3. Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens love og vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav, uden at pkt.18.2. behøver at opfyldes.

 

§ 18. Foreningens opløsning:

18.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 4/5 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

18.2. Ved en eventuel opløsning har kommunen forkøbsret til foreningens ejendom.

18.3. Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til idræts- og fritidsarbejde i Ikast-Brande kommune.

18.4. Den afgående bestyrelse har pligt til at forestå afviklingen af foreningen.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 14. april 2011